Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
FotogalerieLegislativa

Na základě vyhlášky č. 331/1991 Sb. MZČR ze dne 3.7.1991 o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí podle § 88 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, v dohodě s Federálním úřadem pro vynálezy byly v průběhu verifikačních studií Psychosomatické artterapie v roce 1997 a v r. 2003, uskutečněny dvě oponentní řízení, aby tato nová terapeutická metoda mohla být předložena na MZČR a zaregistrována. Avšak na základě sdělení MZČR ze dne 28.2.2006 byla vyhláškou č. 11/2000 Sb., vyhláška č. 331/1991 Sb. zrušena. Z tohoto důvodu je zapotřebí postupovat v souladu s §27b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Na základě §4, odstavec d, 4 směrnice, Závazných opatření z 30.4. 1985), bylo osloveno 6 státních organizací, které se mohou podílet na ověření dosud nezavedených metod. Pět organizací se omluvilo. V současné době je vedeno jednání s jednou organizací, která za ověření požaduje několik miliónů korun. S výsledkem jednání bude veřejnost seznámena.

1. Oponentní řízení ze dne 28. 5. 1997 - Stanovisko oponentní rady k účinnosti Psychosomatické artterapie:

Oponentní rada ve složení: Prof. PhDr. Vladimír Čech, CSc. (předseda oponentní komise), MUDr. Jiří Benda, MUDr. Z. Michnová, PhDr. Lenka Köhlerová, zaujala k problematice aplikované psychosomatické artterapie toto stanovisko: "Teoretické základy psychosomatické artterapie plně odpovídají nárokům vědy: Psychosomatická artterapie se opírá o vědecké poznání biologicko-fyziologických zákonitostí, o prověřené poznatky z oborů fyziologické psychologie, ergonomie a dalších systémových oborů. Verifikační metodika spočívala ve statistickém zhodnocení dat získaných anketami a zpětnovazebními informacemi od lékařů, léčitelů a jiných uživatelů této metody. Paní ak. mal. Jiřina Průchová, která k těmto otázkám vystoupila, prokázala hlubokou znalost těch vědních oborů, z nichž psychosomatická artterapie čerpá."

Oponentní rada doporučuje:

 1. Pokračovat ve verifikaci psychosomatické artterapie nejen statistickou analýzou, ale také pomocí experimentů, které jsou všeobecně přijímány, jako základní vědecká metoda. Experimenty by se týkaly např.:
  - Porovnávání výsledků získaných na experimentální skupině s výsledky zjištěnými na skupině kontrolní.
  - Porovnávání výsledků získaných psychosomatickou artterapií s výsledky, kterých dosahujeme akupunkturou, fytoterapií apod. a klasickou léčbou.
  - Verifikaci pomocí statistických metod bude třeba provádět na větších reprezentativních vzorcích.

 2. Oponentní rada vyzývá, aby se alternativní medicína a klasická medicína sbližovaly na základě odstraňování komunikačních bariér mezi představiteli klasické medicíny a alternativní medicíny a na základě zmíněných experimentálních šetření, a aby tak byl splňován požadavek formování jednotné, skutečné celostní medicíny. Cílem tohoto sbližování a spolupráce je dosažení harmonie člověka, společnosti a přírody ve smyslu všeobecně uznávané definice zdraví stanovené Mezinárodní zdravotnickou organizací: Zdraví je stav vyrovnané, harmonické sociální, psychické a somatické pohody.

2. Oponentní řízení ze dne 24. 2. 2003 - Konečné stanovisko a závěrečné vyhodnocení oponentního řízení oponentní radou projektu: "Psychosomatická artterapie - verifikační studie - indikační a kontraindikační působení - začlenění mezi stávající léčebné metody a zdravotnické profese":

Odborné posouzení verifikačních studií Psychosomatické artterapie - indikační a kontraindikační působení - začlenění mezi stávající léčebné metody a zdravotnické profese:
 • Psychosomatická artterapie a elektroencefalograf - prověření vlivu působení rezonačních stimulátorů GA/MO (obrazy z cyklu Psychosomatické artterapie) na EEG a posouzení energetické odezvy organizmu na rezonanční stimulátory GA/MO (dále jen RS GA/MO).
 • Psychosomatická artterapie a psychiatrie - prověření využití rezonančních stimulátorů v psychiatrii.
 • Verifikace Psychosomatické artterapie pomocí termovizní kamery:
  - Ověření bezkontaktního působení a účinků RS GA/MO na lidský organizmus, který byl vystaven záření z počítače.
  - Ověření bezkontaktního působení a účinků RS GA/MO na živé organizmy.
  - Ověření bezkontaktního působení a účinků RS GA/MO na neživou materii.
  - Ověření bezkontaktního působení a účinků RS GA/MO na živé organizmy a neživou materii, které byly vystaveny záření z počítače.
 • Verifikace působení Psychosomatické artterapie pomocí termovizní kamery - vliv působení a účinků bezkontaktního působení speciálních spektrálních barevných konfigurací RS GA/MO na zdravotní stav pacientů při aplikaci Psychosomatické artterapie (2 studie).
 • Verifikace Psychosomatické artterapie u pracovníků v kancelářském prostředí se zátěží výpočetní techniky - harmonizace elektromagnetické energie administrativních pracovníků obsluhujících výpočetní techniku prostředky Psychosomatické artterapie.
Vyjádření účastníků oponentního řízení:

PhDr. Dana Kutálková - člen oponentní rady:
"Při oponentním řízení byl prezentován jen zlomek případů, které jsou objektivně zdokumentovány a z nichž vyplývá, že organizmus na aplikaci RS (prostředky Psychosomatické artterapie) reaguje vždy, i když subjektivně nemusí být změna aktuálně zachycena a může být registrována až po určitém čase. Lze také považovat za prokázané, že metoda v žádném případě nemůže působit negativně a v řadě případů prokazatelně pomáhá. Proto považuji za vhodné vytvoření sítě pracovišť, kde by byla metoda používána vyškolenými pracovníky. Za přínos ji lze považovat i jako podpůrnou metodu při využití jiných terapeutických postupů Považuji za velký klad, že se podařilo shromáždit u jednoho stolu odborníky řady často velmi vzdálených profesí, kteří jsou ochotni novou metodu přijmout, hledat společně její racionální vysvětlení a možnosti jejího využití."

PhDr. Václava Marcineková - oponent
"Výzkumy přinášejí nové poznatky nejen na poli vědy, ale i medicíny. Je patrné, že prostředky Psychosomatické artterapie působí na harmonizaci, optimalizaci vnějšího prostředí a vnitřního prostředí lidského organizmu. Dají se použít k prevenci, ochraně a podpoře zdraví, eliminaci stresu a vitalizaci, včetně restaurování přirozené elektromagnetické energie lidského, zvířecího, rostlinného nebo buněčného organizmu, zejména v prostředí elektromagnetického smogu a rezonančních polí. Práce je zcela původní a objevná. Vzhledem k tomu, že Psychosomatickou artterapii lze využít jak v procesu působení na somatickou, psychosomatickou, psychickou i energetickou složku lidského organizmu, doporučuji pokračovat ve výzkumech, které konkrétně upřesní její využití, již nyní doloženými studiemi."

PhDr. Eva Kymrová - oponent
"Klíčovým přínosem je zjištění somatického vlivu obrazových spekter, které nejsou zdrojem energie, právě na energetické, termické, biochemické a fyziologické procesy v lidském organizmu s vyloučením zrakového senzoru. Společně se zapojením psychiky do procesu úzdravy přes informaci zobrazenou na spektrogramu, vidím úzké propojení a vazbu této metody na využití v klinické praxi lékařů, psychologů, ale i dalších specialistů. Jelikož předložené dokumenty shrnují dlouholetou systematickou výzkumnou činnost, považuji tento materiál, tak jak byl předložen za koncepčně zdařilý a ucelený systém pro vznik nového oboru. Materiál doporučuji dále využít jako podklad pro jednání se státními institucemi jednotlivých kompetentních ministerstev."

Ing. Jaroslav Žiška - oponent
"Tento projekt je přínosem pro vznik oboru - Psychosomatická artterapie, který lze aplikovat v praxi s klientem, ať se jedná o obory zdravotnické nebo psychologické v rámci jeho uplatnění v klinické medicíně i v psychologické praxi samotné. Kromě výše jmenovaných účinků vidím důležitý přínos v harmonizaci a optimalizaci vnějšího prostředí, což se následně promítá v prevenci, ochraně a podpoře zdraví, eliminaci stresu, vitalizaci organizmu a posílení akceschopnosti imunitního systému."

MUDr. Miroslav Pekárek - oponent
"Na začátku bych chtěl vyslovit svůj velký obdiv k řešitelce tohoto úkolu, k její odvaze, k časové i finanční náročnosti prosazovat tuto, vědecky podloženými důkazy, metodu a hlavně být tak silně zapálen pro zdárný průběh celé studie. Při hodnocení verifikačních studií myslím, že bylo učiněno maximum co se týká způsobů i co se týká personálního vědeckého obsazení.


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz