Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
FotogalerieMetoda

Somatická, psychosomatická i psychická onemocnění se mimo jiné projevují změnou energetických procesů v lidském těle, například změnou akčních potenciálů neuronů, změnou energetické aktivity orgánů, změnou tlaku, změnou termiky tkání, změnou rytmu mozkových hemisfér, změnou rytmu elektrické aktivity srdce aj. Tyto energetické procesy můžeme do určité míry ovlivnit restaurováním elektromagnetické energie lidského organizmu prostředky Psychosomatické artterapie (dále jen prostředek) aktivováním fyzického a psychického energetického systému pacienta.

 1. Nejprve je zapotřebí pomocí Energetické diagnostiky ARTTEST (dále jen EDA) zjistit, v jaké přechodové energetické fázi se pacient/klient nachází.

 2. Po provedení 1. nativního měření pomocí EDA provedeme cílený výběr jednoho nebo i více kusů prostředků Psychosomatické artterapie tak, aby po jejich exponování lidského organizmu došlo k restaurování elektromagnetické energie, které se projevuje nástupem harmonizačního nebo optimalizačního procesu energetických pochodů v těle pacienta/klienta.

 3. Prostředek Psychosomatické artterapie pacient/klient aplikuje po dobu 1 až 15 minut zrakem nebo přikládáním nad určitou část těla.

 4. Po ukončení aplikace prostředku je provedeno 2. měření, jehož cílem je zjistit energetické změny v organizmu pacienta/klienta, které prostředek vyvolal.

 5. Prostředek lze opakovat i několikrát za sebou nebo v průběhu denně.

 6. Použitý prostředek Psychosomatické artterapie je nepřenosný. Je určen výhradně osobě, pro kterou byl vybrán na základě výsledků nativního 1. měření pomocí EDA. Byl řádně odzkoušen a osoba, která jej aplikovala byla řádně poučena o jeho užitných vlastnostech a způsobu jeho aplikace.

 7. Na požádání je pacientovi/klientovi vystaven protokol o jeho nativním energetickém stavu (1. měření EDA) se záznamem působení prostředku Psychosomatické artterapie na jeho fyzický a psychický energetický systém (2. měření EDA).

Příklad:

Záznam působení jednorázové aplikace prostředku Psychosomatické artterapie pro restaurování přirozené elektromagnetické energie po dobu 12 minut u probanda ve věku 54 let s diagnózou zánětu žil pravé dolní končetiny v oblasti bérce a fyziologické změny jejího organizmu zaznamenané termovizní kamerou Therm a Cam SC 2000/PAL a pomocí Energetické diagnostiky ARTTEST, je uveden na obrázku č. 1, 2, 3 a 4. Proband sedí na židli a termovizní kamera Therm a Cam SC 2000/PAL snímá obě dolní končetiny. Infravizním měřením infračerveného záření termovizní kamerou je pořízen první nativní snímek obou dolních končetin, který dokumentuje nativní stav termiky tkání pravé a části i levé dolní končetiny (obr. č. 3). Nativní snímek termovize dokumentuje zvýšenou termiku tkání na pravé dolní končetině v oblasti bérce. Po vyhotovení nativního snímku termovize, je provedena Energetická diagnostika ARTTEST, která měří zdánlivou impedanci lidského organizmu střídavým signálem 1kHz. Naměřené nativní hodnoty zdánlivé impedance v rozsahu 30 až 137 kilo ohmů vykazují výrazné odchýlení od optima (graf č. 1 a tabulka č. 1). Měřeno může být až 40 energeticky aktivních bodů. Záznam EDA dokumentuje stav 10 měřených energeticky aktivních bodů.

Následuje vlastní aplikace (obr. č. 1) prostředku (obr. č. 2) pro restaurování elektromagnetické energie po dobu 12 minut. Po celou dobu aplikace prostředku obsluha termovizní kamery zaznamenává, vždy po uplynutí jedné minuty, stav termiky tkání obou dolních končetin na termovizní kameru. Zdokumentováno je 12 minut. Celkem třináct snímků termovizní kamery zobrazuje nativní stav a změny termiky tkání dolních končetin probanda v průběhu aplikace prostředku. Obrázková příloha obsahuje nativní první snímek termovize a poslední třináctý snímek termovizní kamery. Porovnání nativního snímku termovizní kamery se zobrazením termiky tkání pravého bérce se snímkem termovizní kamery po 12 minutovém exponování dlaně pravé ruky prostředkem, dokumentuje změnu termiky tkání před aplikací a po aplikaci prostředku. Rozdíl teplot je -3°C. To znamená, že po aplikaci prostředku, došlo k ochlazení dolní končetiny pravého bérce o 3°C, přitom teplota levé dolní zdravé končetiny zůstala nezměněna. Po ukončení záznamu termovize je provedeno 2. měření EDA. Vzájemným porovnáním číselných nativních hodnot a hodnot po aplikaci prostředku, lze doložit energetický účinek prostředku a jeho vliv na harmonizaci a optimalizaci energetických procesů, které se projevuje snížením chaosu a zlepšením hodnot zdánlivé impedance při druhém měření z původních nativních 30 až 137 k? na 78 až 91 kilo ohmů. Grafický záznam EDA naměřených hodnot vykazuje harmonizační křivku, která osciluje mezi 78 až 91 kilo ohmů, oproti nativní křivce s oscilací 30 až 137 kilo ohmů a nevyváženým stavem zdánlivé impedance.

Restaurování elektromagnetické energie lidského organizmu prostředky Psychosomatické artterapie, vede k harmonizaci a optimalizaci jeho energetických systémů a procesů jenž přispívají k posílení akceschopnosti imunitního systému při stanovení jakékoliv diagnózy uvedené lékařem, psychologem, terapeutem, rehabilitačním pracovníkem, kosmetičkou nebo masérem.

Graf č. 1 Energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA - záznam naměřených hodnot zdánlivé impedance v grafickém provedení. Tabulka č. 1 Energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA - záznam naměřených hodnot zdánlivé impedance do tabulky.

Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz