Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
FotogalerieReference

MUDr. Josef Cabalka, stomatologická ordinace, Karlovy Vary, 1995:
"Využití Psychosomatické artterapie ve stomatologii je bezesporu velice zajímavým a účelným rozšířením možností stomatologické praxe. S její pomocí se pozitivně upravuje efekt léčby, příznivě ovlivňuje anxiolitickou složku pacienta a umožňuje tím pozitivně ovlivnit výsledek léčby. Její přístupnost, prakticky bez kontraindikací a prakticky bez nároku na nákladovou složku léčby by vhodně doplnila terapeutický postup v každé stomatologické ordinaci".

Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc., Praha 2, 17.7. 2000:
"Snímky termovize tak, jak byly předloženy, ukazují na pozitivní vliv obrazových rezonátorů vnímaných extravisuálně na hyperemii tkání a především nemocných tkání uložených v hloubce, v případě psoriasy dokonce i na povrchu pokožky. Jestliže se prokáže dalšími zkouškami opakovaně tento kladný efekt, pak to znamená velkou výzvu pro teoretické a experimentující i klinické fysiology a velký přínos pro léčbu některých chorob."

MUDr. Věra Kleplová, pohybové studio, 1.10.2001, Teplice:
"Je všeobecně známé, že barvy mají vliv na zdravotní stav /viz modré světlo u žloutenek kojenců, červené v zubní praxi apod./. Ak. mal. Jiřina Průchová pořádá kurzy Psychosomatické artterapie, které pojednávají o působení vlivu rezonančních stimulátorů - obrazů, které jsou nedílnou součástí Psychosomatické artterapie. Jejich účinnost byla verifikována Ateliérem GA/MO Praha ve spolupráci s jinými pracovišti, například s Výzkumným zkušebním leteckým ústavem, Vojenským technickým ústavem letectva a PVO aj. Kurzu jsem se zúčastnila. Předkládaná šetření a vyšetření Ateliérem GA/MO Praha jsou přesvědčivá. Rezonanční stimulátory příznivě ovlivňují zdravotní stav klienta."

Prof. Dr. Miroslav Klivar, World I. Distributed University, Brusel:
Psychosomatická artterapie prošla od doby svého vzniku v roce 1988 při spolupráci s mnoha pracovišti exaktního výzkumu člověka mnoha etapami vývoje, verifikovala své metody výzkumu a našla svůj specifický předmět vědeckého poznání. Dnes je již zcela jasné, že tento obor nelze ztotožňovat a směšovat s obory v dějinách kultury a umění, které hledaly odpovědi na některé arteterapeutické problémy. Například psychosomatická artterapie není arteterapií, která má dnes již rozvětvené oblasti, jako je mj. výtvarná arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, biblioterapie, fototerapie atd., protože její prostředky nevedou k tomu, aby pacienti sami aktivně využívali umění ve své terapii - ve smyslu vlastní aktivní činnosti v rámci terapie v psychoterapeutické profesi a podle její metodologie. Psychosomatická artterapie není také totožná s psychotronikou, protože tento obor se zabývá informacemi o vnějším světě mimo rámec známých smyslů (mimosmyslové vnímání) a jde mu o vyvolání objektivně detekovaných účinků ve vnějším světě mimo rámec známých energetických působení.

  1. Tak například vylučuje adaptaci na vnímání elektromagnetických vln v rozmezí 400 - 800 nanometrů, zvukové vlny v rozmezí 16 - 20.000 kmitů atd. Psychosomatická artterapie také není esoterikou, která pojednává o dvou aspektech duchovní kultury lidstva - filosofickém, magickém a náboženském, při čemž předpokládá ochotu akceptovat nevysvětlitelné a paradoxní jako danou skutečnost.

  2. Připomínáme tyto souvislosti z toho důvodu, protože zejména v laické arteterapii se často setkáme s prostředky magie, s kresbami v duchu kabaly, s numerologií (gematria) atd. Konečně psychosomatická artterapie není bioterapií, která byla definována jako "pomocná terapeutická metoda, která cíleně využívá možností přímého energetického a psychického interagování způsobilého lidského organizmu s nemocným organizmem za účelem zlepšení jeho psychosomatického stavu…"

  3. Bioterapeut většinou přikládá ruku na choré místo nebo v okolí tohoto místa pohybuje rukama. Bioterapeuticky lze působit na člověka i na živočicha, uplatňuje se také mj. dálkový myotransfer atd. Kromě toho musíme zvážit, že psychosomatická artterapie pracuje s výtvarnými díly - obrazy při určitém jejich výběru.

  4. A tak můžeme shrnout; že psychosomatická artterapie se odlišuje zásadně od všech těchto oborů především tím, že vyvrací rozšířený blud, že obrazy "léčí" a exaktně dokazuje, že lze pomocí fyzikálních procesů (interakce polí, fotoelektrický efekt, modulované elektromagnetické záření) harmonizovat vnější a vnitřní prostředí organizmu a tím snižuje dezorientaci imunitního systému a přispívá k posílení jeho akceschopnosti. Psychosomatická artterapie prokázala zřetelně a exaktně, že lze modulovat elektromagnetické záření v důsledku použití metod fyzikálního charakteru a vnímáním obrazů. Zde logicky navazuje na vědecký vývoj, kdy se rozvíjí výzkum sledující interakce elektromagnetického vlnění s organizmem. Například v diatermii umožňující léčení celé řady chorob spočívá léčení v aplikaci elektromagnetických vln a frekvencí 10 až 50 MHz. Existují přihlášky vynálezů, které rozvíjejí princip v ovlivňování záření chorobného organizmu absorpcí nebo injektování ozdravujícího záření, atd.

  5. Byla zpracována komplexní teorie elektromagnetických polí. Psychosomatická artterapie přináší originální exaktní důkazy, že lze pozitivně ovlivnit tzv. elektromagnetický smog vznikající působením různých spotřebičů, v okolí elektrických rozvodů, zdrojů atd. Je to civilizační problém, který se týká celého lidstva planety. Přetížení prostředí tímto smogem je aktuální ve vyspělých průmyslových zemích. Psychosomatická artterapie uvolňuje zablokované nervové spoje, reguluje elektromagnetickou energii organizmu. Psychosomatická artterapie rovněž ovlivňuje příznivě rezonanční pole vznikající v důsledku geopatogenních zón, radarového a televizního vysílání.

  6. Výtvarná díla aplikuje kontaktním nebo bezkontaktním přikládáním a zrakem. Ukázalo se, že také při nepříznivém vlivu mobilů způsobujících rozpad elektromagnetického pole je funkční psychosomatická artterapie, která harmonizuje toto pole. Jedním z exaktních důkazů je termovize. Pro perspektivu dalšího bádání by bylo možno využít rovněž plethyamografii Š. Figara. Metoda termovize byla s úspěchem využita v bioterapii ve výzkumu Džuny Davitašvili. V tomto směru tedy psychosomatická artterapie navazuje na výzkumy ve světě ovšem podle své vlastní metodologie, například uplatňuje ARTTEST III. Plně využívá elektroencefalografe, zejména posiluje alfa-vlny. Jde o vlny o frekvenci 8-12 Hz, které jsou charakteristické pro relaxaci, objevují se při pouhém zavření očí. Postupně frekvence stoupá v rozsahu 13 - 35 Hz a objevují se tzv. beta vlny. V budoucnu by bylo možné uplatnit také snění při této terapii, což by přineslo vlny theta a frekvenci 3,5-7,5 Hz. Právě při využití uměleckých obrazů připadá v úvahu tato metoda snění u pacientů v této artterapii. V celém procesu psychosomatické artterapie mají důležitou úlohu emoce, protože jde o kontaktní či bezkontaktní přikládání výtvarného díla v součinnosti se zrakem. Stav vzrušení tvoří jednu ze základních dimenzí emocí, které jsou vědecky chápány podle úrovně aktivace (B.D. Lindsley). V psychosomatické artterapii si uvědomujeme, že existují dvě roviny aktivace: úroveň vzrušení v nervových buňkách mozku a úroveň mobilizace energie v organizmu. Tyto aktivační procesy probíhají zejména v retikulární formaci mozkového kmene, tónizují nervové buňky mozku. Psychosomatická artterapie přispívá k tónizaci příjemného, když reguluje a snižuje pocity nepříjemného z dezorganizovaných elektromagnetických polí, např. při smogovém šumu. Jde o pocity libosti a nelibosti. Bipolárnost příjemného proti nepříjemnému byl potvrzen také faktorovou analýzou (J.P.Block). Podle nejnovějších výzkumů bylo objeveno nedávno v mozkovém kmeni tzv. "centrum slasti a strasti" (J.Olds, P. Milner), což podporuje fysiologické zdůvodnění libosti a nelibosti a funkci těchto pocitových kvalit i v psychosomatické artterapii, která posiluje pocity libosti a je také důležitá v rehabilitačních procesech.

Psychosomatická artterapie od začátku nevystupovala izolovaně od poznatků medicíny, navazuje na exaktní lékařské postupy, například v neurologickém vyšetření počínaje anamnézou a neurologickou diagnostikou konče."

Ludmila Podolníková, Hradec Králové, 27.4.2006:
"S prostředky Psychosomatické artterapie pracuji od roku 1997. Denně mi pomáhají v mé práci masérky uvolňovat nejen ztuhlé svaly v oblasti celé páteře, ale zejména eliminovat stres, bolesti, somatické, psychosomatické i psychické neduhy mých klientů, které je trápí. Často přichází klienti, kteří nejenom, že mají problémy s fyzickým tělem, nemohou na záda, nemohou otáčet hlavou, vše je bolí, ale současně si stěžují na neduhy, které život sebou přináší. Nelze je odmítnout, když Vás žádají o pomoc. Psychosomatická artterapie pomáhá komplexně, například uvolnit křeče, eliminovat stres, harmonizovat jejich osobnost, vyladit psychiku, dezorientaci a chaos nahradit řádem aj. Následně prováděná masáž je zcela jiná s prostředky psychosomatické artterapie a bez nich, je oboustranně příjemným zakončením komplexní péče o klienta. Spokojený klient je pro mě vizitkou. Dnes si bez Psychosomatické artterapie nedovedu svoji práci ani představit."

MUDr. Zdeňka Rajlichová, Praha 8, 9.6. 1998:
"Hodnotila jsem EEG 44letého zdravého muže bez farmakologického ovlivnění. V průběhu natáčení bylo pod ruku muže vloženo 5 obrázků (Psychosomatická artterapie), aniž o tom věděl. Na nativu je rozdíl mezi zadními kvadranty (levá a pravá hemisféra). Musím konstatovat, že došlo ke změně EEG ve všech úsecích záznamu proti nativu. U obrázku 2 a 5 došlo k relativní harmonizaci hemisfér. Všechny změny jsou patrné jak z grafu, tak i z obrazových map. Mohu říci, že mne změny na EEG velice zaujaly. Hlavně jsem nadšená harmonizací hemisfér /ve 2 případech/. Harmonizace hemisfér mozku je přínosem pro pacienta ať již na jakékoliv úrovni!"

Dagmar Rusková, Plzeň, 25.9.2004:
"Od roku 1997 pracuji s Psychosomatickou artterapií. Nediagnostikuji, ale pracuji s diagnózou danou lékařem. Následně samostatně nebo společně s klientem stanovíme nejvhodnější prostředek Psychosomatické artterapie - rezonanční stimulátor, který klient aplikuje dle potřeby zrakem nebo přikládáním několikrát denně po dobu několika minut. Využití Psychosomatické artterapie je rozmanité. Má specializace mi umožňuje použít v rámci terapie výhradně sílu slova a rezonanční stimulátory. Výsledky jsou velmi přesvědčivé."

Ing. Jaroslav Žiška, Praha 4, 24.2.2003:
"Doložené studie jasně vytyčují dosah a působení jednotlivých obrazových spekter, která tok elektromagnetického záření skládají a nemají rozkladný vliv v jakékoliv části psychosomatické struktury člověka, čili nemají nežádoucí účinky, což potvrzují výsledky téměř všech studií nejen termovize. Podmínkou působení obrazu není jeho vizuální dojem, ale vlastnosti jeho elektromagnetického záření kvalitativně měnit vnější prostředí člověka s následnou harmonizací vnitřního prostředí."


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz