Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
FotogalerieStudie

V procesu hledání odpovědí na vytčené otázky v rámci verifikačních studií Psychosomatické artterapie, bylo od roku 1992 do roku 2005, zpracováno 24 dílčích i rozsáhlejších studií, které na sebe plynule navazují. Některé studie byly opakovány pro případ, že bychom některé závažné okolnosti přehlédli nebo došlo k laboratorní chybě. Verifikační studie Psychosomatické artterapie přinesly nové poznatky a překvapení, které jsou předmětem vzdělávacího programu, který připravujeme. Do doby než bude vydána publikace "Psychosomatická artterapie, Úvod do problematiky" jsou pro vážné zájemce, na základě jejich písemné žádosti, připraveny verifikační studie Psychosomatické artterapie k nahlédnutí.

Přehled verifikačních studií Psychosomatické artterapie 1992-2005:

 1. 1992 - "Oblast působení obrazových spekter Psychosomatické artterapie"
 2. 1994 - "Prověření vlivu působení rezonančních stimulátorů GA/MO (prostředky Psychosomatické artterapie) u řidičů kolových a kolejových vozidel"
 3. 1995 - "Aplikovaná Psychosomatická artterapie pro obor stomatologie"
 4. 1996 - "Verifikace Psychosomatické artterapie pomocí elektrografie"
 5. 1996 - "Sledování účinku Psychosomatické artterapie na hypertoniky"
 6. 1998 - "Sledování působení prostředků Psychosomatické artterapie na vodu"
 7. 1998 - "Prověření vlivu působení prostředků Psychosomatické artterapie na elektroencefalografu (EEG) a posouzení jejich energetické odezvy na organizmus"
 8. 1998 - "Prověření vlivu působení prostředků Psychosomatické artterapie na elektroencefalografu (EEG) a posouzení jejich energetické odezvy na organizmus"
 9. 1998 - "Verifikace působení Psychosomatické artterapie pomocí biochemických rozborů"
 10. 1998 - "Psychosomatická artterapie a laboratorní elektronová mikroskopie na elektronovém řádkovacím mikroskopu"
 11. 1998 - "Psychosomatická artterapie a laboratorní elektronová mikroskopie na elektronovém transmisním mikroskopu"
 12. 1998 - "Psychosomatická artterapie a psychiatrie"
 13. 1999 - "Prověření účinnosti rezonančních stimulátorů GA/MO (prostředky Psychosomatické artterapie) na EAV a posouzení energetické odezvy organizmu pacientů"
 14. 1999 - "Aplikovaná Psychosomatická artterapie pro hypertoniky"
 15. 2000 - "Verifikace působení Psychosomatické artterapie pomocí termovizní kamery - Sledování změny tepelného vyzařování lidského těla vlivem účinku barev a prostředků Psychosomatické artterapie"
 16. 2000 - "Verifikace působení Psychosomatické artterapie pomocí termovizní kamery - Ověření bezkontaktního působení na lidský organizmus, který byl vystaven záření z počítače - Ověření bezkontaktního působení účinků Psychosomatické artterapie na živé organizmy - Ověření bezkontaktního působení účinků Psychosomatické artterapie na neživou materii - Ověření bezkontaktního působení účinků Psychosomatické artterapie na živé organizmy a neživou materii, které byly předem vystaveny záření z počítače"
 17. 2000 - "Verifikace působení Psychosomatické artterapie pomocí termovizní kamery - Vliv působení Psychosomatické artterapie na zdravotní stav pacientů Kliniky komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka"
 18. 2001 - "Vliv působení rezonančních stimulátorů GA/MO (prostředky Psychosomatické artterapie) na kvasinky, plísně a bakterie"
 19. 2001 - "Sledování změn kvality elektromagnetického pole lidského organizmu, který byl vystaven vlivu vyzařování aktivního mobilního telefonu a současně vlivu působení prostředků Psychosomatické artterapie"
 20. 2001 - "Psychosomatická artterapie a experiment s mikroskopickou houbou rodu Penicillium"
 21. 2002 - "Harmonizace elektromagnetické energie pracovníků obsluhujících výpočetní techniku prostředky Psychosomatické artterapie"
 22. 2002 - "Mapování působení rezonančních polí a elektromagnetického smogu na lidský organizmus"
 23. 1995 až 2003 - "Psychosomatická artterapie a sledování změn energetických procesů v lidském organizmu měřením zdánlivé impedance, střídavým signálem 1kHz přístrojem ARTTEST"
 24. 2003-5 - "Psychosomatická artterapie a Energetická diagnostika ARTTEST - klinické studie"

Specialisté, kterým patří poděkování za to, že svým dílem přispěli
k pochopení procesů vztahujících se k Psychosomatické artterapii:


L. Strachotová, P. Vlastník, J. Moravcová, L. Podolníková, D. Rusková, MUDr. J. Cabalka, Ing. M. Průcha, Ing. J. Štefec, CSc., RNDr. J. Štýbr, MUDr. A. Dušková, prof. MUDr. Lehovský, DrSc., prof. MUDr. J. Faber, DrSc., Ing. J. Náhlík, CSc., MUDr. J. Poláček, PhDr E. Kymrová, MUDr. V. Kleplová, Ing. V. Boura, MUDr. Jarmila Kořínková, Ing. E. Prchal, Ing. Jílek, MUDr. Z. Rajlichová, RNDr. Kabíčková, doc. Ing. K. Melzoch, CSc., RNDr. A. Kubátová, CSc., Mgr. Tománek, MUDr. R. Růžička, CSc., MUDr. A. Galambošová, Mgr. D. Adamová

Stanoviska odborníků:

MUDr. Josef Cabalka, stomatologická ordinace, Karlovy Vary, 1995:
"Předběžné výsledky dávají předpoklady pro použití Psychosomatické artterapie, jak u pacientů dospělých, tak zvláště u dětí, kde je často zcela primární potlačit nepříznivou složku strachu a obav před "bolestivým" výkonem. Při použití rezonančních stimulátorů, lze působit i a systémová onemocnění ve stomatologii, jako jsou neuralgie trigeminu, parodontóza, bolesti temporomandibulárního kloubu, glosso a stomatodvnie a další."

Prof. MUDr. Miloš Lehovský, DrSc., 17.4.1998, neurologie - dětská neurologie - elektroencefalografie - elektromyografie, Praha 3:
"V průběhu stimulace obrazy došlo ke krátkému potlačení rytmické aktivity, zmnožení nepravidelných frekvencí a to opakovaně."

Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc, 13.5.1998, Neurologická klinika FN UK Praha 2:
"Prostředky Psychosomatické artterapie výrazně aktivují alfa, méně i delta proti zavřeným očím, což může svědčit zvýšení mentálního úsilí a současně pro zvýšenou relaxaci. Tento jev je do jisté míry kontradiktorický, protože v našich klasických testech obvykle klesá alfa a stoupá delta při psychotestech. Barevné plochy ve formě karet provokují zcela jiné reakce v EEG: delta zde je někdy ještě vyšší než při aplikovaných obrazech, ale alfa je naopak ještě nižší než v klidu při zavřených očích, což může odpovídat vysoké mentální práci bez relaxace. Závěrem lze říci, že exponování těchto zvláštních obrazců vyvolalo zcela jinou a neobvyklou reakci než naše standardní psychotesty."

MUDr. Jaroslav Poláček, Nová Paka, 18.8.1998:
"Teoretické základy psychosomatické artterapie plně odpovídají nárokům vědy. Psychosomatická artterapie se opírá o vědecké poznání biologicko-fyziologických zákonitostí, o prověřené poznatky z oborů fyziologické psychologie, ergonomie a dalších systémových oborů. V pilotní otevřené prospektivní klinické studii byla ověřována účinnost RS v různých indikacích u 22 pacientů, 15 mužů a 7 žen od 16 do 61 let s průměrem 41,7 roku. V necelé polovině se jednalo o jednu diagnózu, ve více než čtvrtině o 2 diagnózy s průměrem 1,73 diagnózy. U 90% osob byly obtíže označeny za chronické. U 59% souboru byla použita jiná terapie. Jedna třetina pacientů subjektivně nepozorovala žádné zlepšení, plnou zdravu uvedlo 14,3% pacient. Polovina souboru považovala působení RS za nedostatečné. Hodnoty CGI před léčbou svědčí o závažnosti zdravotního postižení do souboru zařazených osob. Nikdo nebyl zařazen do stupně 1 a 2. Po léčbě byl průměrný pokles hodnoty CGI o 1,55 bodu, důležitější pro stav pacientů je však to, že po léčbě bylo do stupně 1 a 2 zařazeno 30% souboru. V hodnocení remise dle Serejského bylo zlepšeno celkem 65% osob. U žádného pacienta nedošlo ke zhoršení stavu, neobjevily se žádné vedlejší účinky. Zdá se, že uvedená metoda může rozšířit vhodným způsobem paletu léčebných možností a metod u různých zdravotních problémů. Používání metody přispěje ke zpřesnění indikací pro tuto léčbu. V neposlední řadě lze vyzvednout i ekonomickou nenáročnost metody, rezonanční stimulátor není drahý, jedná se navíc rozhodně o nadstandardní, pojišťovnami dosud nehrazenou metodu, během léčby se rezonanční stimulátor nespotřebovává ani neznehodnocuje."

Ing. Václav Boura, MUDr. Jiří Marek, primář kliniky komplexní rehabilitace MONADA, 28.2.1999, Praha 13:
"Výsledky jsou srovnatelné s používáním akupunkturních bodů všeobecného účinku různými metodami (jehla, elektroakupunktura, elektropunkura, laser, moxa,…)Uvedené metody mají mechanický charakter. To znamená, že k harmonizaci energetických draha toku energie v orgánech dochází mechanickou cestou. Kdežto v případě Psychosomatické artterapie se jedná o výsledný efekt interakce polí, kdy spouštěcím mechanizmem je obrazová informace zachycená na obrázcích RS (zkratka pro prostředky Psychosomatické artterapie - rezonanční stimulátory), proto působení RS je kompatibilní se všemi uvedenými metodami včetně chemoterapie a jejich vzájemná kombinace je pro pacienta žádoucí."

MUDr. Jarmila Kořínková, Zlín 13.9.1999,
Ak. mal. Jiřina Průchová, Praha 13.9.1999:
"Regulace krevního tlaku probadů byla provedena MUDr. J. Kořínkovou u 66 pacientů. Z toho bylo 50 hypertoniků, 10 hypotoniků a 6 zdravých osob. Pacienti byly rozděleni do třech skupin. První skupina se vyznačovala prvotní aplikací rezonančního stimulátoru, druhá skupina prvotní aplikací šedé karty, třetí byla kontrolní skupina zdravých osob, u které žádné RS ani barevné karty nebyly aplikovány. RS a šedá karta byly u 1.a 2. skupiny pacientů aplikovány dle výběru pacienta dlaní pravé ruky nebo zrakem po dobu 2 minut, následně byly opět změřeny rtuťovým tonometrem. Výsledek - u 1. skupiny pacientů - hypertoniků (26 osob) došlo ke snížení TK z nativních 170/97 milimetrů rtuťového sloupce během 2 minut na 148/81. Po uplynutí dalších dvou minut byl průměrný TK skupiny pacientů 149/81, avšak po aplikaci šedé karty došlo k navýšení TK na 160/90 milimetrů rtuťového sloupce. Skupina hypotoniků (3osoby) vykazovala naopak zvýšení TK z průměrného nativního stavu 107/50, na 130/70. Po uplynutí 2 minut a následném přeměření TK došlo k posunu průměrného TK měřených osob na 123/75. Aplikace šedé karty však posunula průměrné hodnoty na 110/57 dílků. U druhé skupiny pacientů, která nejdříve aplikovala šedou kartičku byly výsledky následující. Hypertonici (24osob), nativní průměrné hodnoty TK byly 164/88 milimetrů rtuťového sloupce. Po aplikaci šedé karty došlo ke změnám TK v průměru na 163/91. Po aplikaci RS došlo ke skokovému snížení TK na 147/82. Po opakovaném kontrolním měření byly výsledky TK 149/82. Skupina hypotoniků - nativní hodnoty byly 108/51, po aplikaci šedé karty byl stav TK 108/51 dílků. Po aplikaci RS se hodnoty TK v průměru změnily na 129/73 dílků, které po opakovaném měření byly 129/72. Třetí kontrolní skupina osob vykazovala v průměru nativní hodnoty TK 133/72. Po opakovaném měření, bez aplikace RS nebo šedé kartičky byly průměrné hodnoty celé skupiny 135/73 milimetrů rtuťového sloupce. Subjektivní hodnocení působení RS pacienty: 64% pacientů uvedlo kladné hodnocení působení RS, 25% neuvedlo žádnou odpově, 11% neví, 0% záporné hodnocení. Studie poukázala na skutečnost, že TK lze cíleně a pozitivně ovlivnit. Informace v podobě konkrétní barvy nebo příslušné množiny barev zobrazených na RS vyvolala změny TK měřených pacientů, avšak při aplikaci karty s šedou barvou u skupiny hypertoniků s prvotní aplikací RS došlo po aplikaci šedé barvy k nežádoucímu nárůstu TK. Studie poukázala na možnost, regulovat TK pacientů ještě před nasazením chemofarmak, případně již při jejich užití."

Ing. Eduard Prchal, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., letecké vrtule, Praha, 7.4.2000:
"Cílem experimentu bylo A) ověření bezkontaktního působení a účinků rezonančních stimulátorů GA/MO na lidský organizmus, který byl vystaven záření z počítače, B) ověření bezkontaktního působení a účinků rezonančních stimulátorů GA/MO na živé organizmy, C) ověření bezkontaktního působení a účinků rezonančních stimulátorů GA/MO na neživou hmotu, D) ověření bezkontaktního působení a účinků rezonančních stimulátorů GA/MO na živé organizmy a neživou materii, které byly vystaveny záření z počítače. Použitá technika termovizní kamera FLIR SC2000/PAL, souprava pro zjišťování vlastností prostředí ALMEMO 2290-8. Obsáhlý experiment byl podle metodických pokynů objednatele (ak. mal. Jiřina Průchová, Ateliér GA/MO Praha) rozčleněn do čtyř nezávislých oddílů, v nichž bylo ověřováno bezkontaktní působení a účinky RS GA/MO (prostředky Psychosomatické artterapie) na lidský organizmus, živé organizmy a neživou materii předem vystavené záření z počítače.

Parametry prostředí pro A) zkoušku - teplota prostředí 22,4°C, relativní vlhkost 38%, emisivita pokožky 0,98. Parametry pro B), C) a D) zkoušku - teplota prostředí 23,3°C, relativní vlhkost 46%, emisivita zvolená 0,9.

 • Bezkontaktní působení bylo vesměs významněji prokázáno - vliv působení počítače je možno zahrnout.

 • V rámci působení na živé organizmy je možno prokázat bezkontaktní působení RS.

 • Bezkontaktní působení účinků RS na neživou hmotu lze pokládat za signifikantní.

 • Rozdíly v působení RS na živé organizmy a neživou hmotu, předem vystavené účinkům počítače je možno prokázat."

Více informací zde o refenci Ing. Eduarda Prchala zde


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz